حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی

(اعتبار تا آخر سال 1397)

یکی از معضلات صنعت نساجی به ویژه در بخش رنگرزی و اصلاح سطحی منسوجات مصرف انرژی و تولید پساب¬های صنعت است که اغلب سبب تحمیل هزینه¬های اضافی به این صنعت می¬شود....

مرکز توسعه صنعتی پلاسمای سرد واحد تجهیزات
بخش آماری