حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی

کلمات کلیدی: افزایش قابلیت رنگرزی؛ اصلاح سطحی؛ پلاسمای سرد؛ قابلیت افزایش مقیاس.

یکی از معضلات صنعت نساجی به ویژه در بخش رنگرزی و اصلاح سطحی منسوجات مصرف انرژی و تولید پساب های صنعت است که اغلب سبب تحمیل هزینه های اضافی به این صنعت می...

مرکز توسعه صنعتی پلاسمای سرد واحد تجهیزات
بخش آماری