حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

بهبود قابلیت رنگرزی منسوجات و کاهش مصرف مواد شیمیایی

(اعتبار تا آخر سال 1397)

یکی از معضلات صنعت نساجی به ویژه در بخش رنگرزی و اصلاح سطحی منسوجات مصرف انرژی و تولید پساب¬های صنعت است که اغلب سبب تحمیل هزینه¬های اضافی به این صنعت می¬شود. از این رو استفاده از روش¬ها یا فرآیندهایی که سبب رفع یا کاهش این معضل شود جزو اولویت¬های این صنعت محسوب می¬شود. استفاده از روش¬های پیش فرآیندی جدید که نیاز به مصرف آب کمتر و در نتیجه سبب تولید پساب کمتر می¬گردد می¬تواند نوید بخش رفع این معضل¬ها باشد. فناوری پلاسما با توجه به ماهیت آن و همچنین قابلیت¬هایی که دارد گزینه¬ی مناسبی برای کاربرد در صنعت نساجی به ویژه در بخش¬های اصلاح سطحی و تکمیل منسوجات خواهد بود. بهره گیری از پیش فرآیندهای پلاسمایی به دلیل کاهش مصرف انرژی، مواد شیمیایی و آب، هم اکنون از اولویت¬های صنعت نساجی به حساب می¬آید. از طرفی خواص سطح الیاف در برخی موارد کاربردی، دارای نقش مهمتری نسبت به خصوصیات توده کالا می¬باشد. به طوری که بعضی از عملکردهای الیاف مانند چسبندگی، قابلیت چاپ شدن، رنگ-پذیری، زیردست، درخشندگی، زیست سازگاری و خواص اصطکاکی بیش از آنکه با خواص توده الیاف مرتبط باشد، متأثر از خارجی ترین لایه سطحی الیاف می¬باشد. پلاسمای سرد نوعی از پلاسما که در دمای پایین کار می¬کند می¬تواند این اهداف را قابل دستیابی نماید. لذا در این طرح هدف توسعه کاربرد و شناخت عوامل موثر در بکارگیری فناوری پلاسمای سرد در بخش¬های اصلاح سطحی و تکمیل صنعت منسوجات است.