حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

حذف رنگدانه و مواد شیمیایی خطرناک از پساب های کارخانجات نساجی

کلمات کلیدی: تصفیه پساب؛ پلاسما؛ قابلیت افزایش مقیاس.

پساب کارخانجات نساجی به دلیل استفاده از مواد شیمیایی و به ویژه رنگدانه های مختلف در فرآیندهای تکمیل، حاوی ترکیبات شیمیایی گوناگونی هست که اغلب این ترکیبات برای محیط زیست خطرناک بوده و باید قبل از تخلیه به محیط زیست تصفیه شوند. حذف و جداسازی ترکیبات شیمیایی از پساب کارخانجات به روش های گوناگونی صورت می گیرد که اغلب شامل استفاده از جاذب ها و ترکیبات شیمیایی لخته کننده می شود. دو رویکرد در زمینه حذف این ترکیبات وجود دارد که شامل حذف مواد شیمیایی یا تجزیه این مواد است، که هر کدام از این روش ها نیاز به ابزار و فرآیندهای خاص خود را دارد. پلاسما محیطی یونیزه شده است که به دلیل ماهیت ذاتی خود و ویژگی های خاصی که دارد می تواند در فرآیندهای گوناگونی مورد استفاده قرار گیرد. از جمله مواردی که پلاسما می تواند مورد استفاده قرار گیرد فرآیندهای تصفیه پساب به ویژه پساب های صنعتی حاوی ترکیبات شیمیایی است. محیط پلاسما می تواند شرایط مناسب برای شروع واکنش های شیمیایی را فرآهم نماید. تخلیه پلاسمایی در محیط پساب صنعتی، امکان لخته کردن و یا متلاشی کردن ترکیبات شیمیایی و ذرات معلق در آن را فرآهم می کند. از این رو می تواند به عنوان روشی مناسب برای حذف یا تجزیه ترکیبات شیمیایی و رنگدانه ها از پساب ها کارخانجات نساجی باشد. هدف این طرح بررسی استفاده از فناوری پلاسما در تصفیه پساب های صنعتی حاوی مواد شیمیایی و رنگدانه ها به ویژه پساب کارخانجات نساجی است.